त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

     त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र  संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह ४र३ वर्षे  तृतिय वर्षका नियमित , प्राईभेट पुरा,आंशिक र मौका समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना  प्रकाशित गरीएको छ । साथै परीक्षाथीहरुले आप्mनो विषयको कोड यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि.प.नि.का.जवाफदेही नहुने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।

परीक्षा समय: दिवा  १२:३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म । 

 4/3  Yrs B.Ed.  3rd Year  

077/11/10Specialization ( New Course) Eco.Ed-331,332/Eng.Ed-331/Geo.Ed-331/Hp.Ed-331,Hist.Ed.331/Math.Ed.331/ICT.Ed-331/ g]kf=lzIff=##!, Pol.Sc.Ed.331/Pop .Ed-331/Sc.Ed-331,Bus.Ed. /Ind.Ed/His. Ed-305. CED-431( Curriculum & Evaluation)
2077/11/12Specialization (Old Course)Eng/Nep/Math/Geo/Hist/PolSc/HpEd/PopEd/Bus.Ed/Ind.Ed/305/Ed.Mgt.302/.Sc. Ed.390/Phy.Ed.390/Sc.Ed-305(New Course)NF.Ed.322 Major Code-432Math.Ed/Eng.Ed/Nep.Ed/Sc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/Ed.PM
2077/11/14Elective Group A (Old Course) Eng-311,315/Nep-303/306/Math-301,306/Sc-.306/Eco-301/Geo-301/His-301/ Pol.sc-301/Hp-301/Hp-306/Pop-301/Ind.Ed-306/Env.sc.Ed. (Bot ,Zoo) 301/Ecd.Ed-301(Fundamental Early Childhood Education) (Dev)Major Code – No-433Math.Ed/Eng.Ed/Nep.EdSc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/ Ed.EPM
2077/11/16( New &  Old Course)Bus.Ed-308,ICT-311 ( Elective Interdisciplinary) Major Code No –434Math.Ed/Eng.Ed/Nep.Ed./Sc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/ Ed.EPM
2077/11/18Elective Group A ( New Course)Eng.Ed-333,334 g]kf=lzIff=###,#@! / Hp.Ed-333 ,335/Pol.sc-316/Geo.Ed-316/Pop.Ed-316/Ed,Mgt-321,322/Math.Ed-333/ICT.Ed-333/Hist.Ed.316,Eco.Ed.316. Sc.Ed333/   Ind.Ed.306 Minor Code – Sc. Ed -438 ( Plant Sc), H.Ed-438
2077/11/20 Interdisciplinary( Old Course)Sp.Ed.301/Env.Ed301,302/Ecd.Ed-301(Fundamental of Early Childhoodedu.NF.Ed-301/Pop-306/So.std-392/Sj.Ed-301/Eco.Ed-304/Buss.Ed-308.H.Sc.Ed-308 /P.Ed-301,302( Primary) Ed. in Nepal( New &  Old Course) Sp.Ed.301Minor Code No439 Nep. Ed/Eng. Ed/Math. Ed / Phy.Ed-301/Pop. Ed/Geo. Ed/Eco. Ed/His. Ed/ Ed.EPM/ Pol. Sc. Ed-439(Animal Sc. )
2077/11/21Elective Group B( New Course)Sc.Ed-334,335,336/Eng.Ed-335,336,337/ g]kflzIff #@@,##$/HPE-316,317/Geo.Ed-317.Hist.Ed.317,Eco.Ed.317/Pop Ed-321,322/Math.Ed-334/ICT.ED-334 /Pol.Sc.Ed.-317 Elective & Interdisciplinary  Ind Ed-308 ( New &  Old Course)
2077/11/23Interdisciplinary ( New Course)Eng.Ed3-21/Sc.Ed-338/Pop.Ed-338/So.St.Ed-338/Hsc-308/Math.Ed.-316/Sj.Ed-338/Eco-322
2077/11/24Elective Group B ( Old Course)Eng-392/Nep-304/Nep-391/Math-307/Sc-307,308,309/Eco-302/Geo-302,302/ Sj.Ed-302/Pol.Sc-302/Hp-302/Hp-308/pop-303,304/Ind.Ed-308/Env.Ed-302/Ped-302 ( Childhood Dev. Methodology) /Sc.Ed-303 Interdisciplinary ( New Course) NF.ED-321
2077/11/25( New & Old  Course) P.Ed-301 /Elective Interdisciplinary (Fundamental of Primary Education)
2077/11/26New  Course)  ECD.ED-322
2077/11/28( New  Course) HPE-336
2077/11/29( New  Course) P.Ed-302 Child Development/Primary Education in Nepal (Elective & interdisciplinary)

      

4 /3 Yrs B.B.S.  3rd Year       

DateSubjects/Code No.
2077/11/11Mgt-204 .Business Law .New  Course – Account for Bussiness-311/ Corporate Finance-321 /Fundamentals of Advertising-331/Fundamental of Organizational  Behavior-314,341/Computer System & Programming-351.Old Course  Accounting for Business-311/Financial Mgt-321/MarketingCommunication-331/Org Analysis & Relation-341/Data Processing & Comp System-351
2077/11/13Mgt-215 Fundamental of Financial ManagementNew Course-Taxation in Nepal-312/ Foundation of Financial Inst & Markets-322/Distribution Managemant-332 /International Businesss-342/Management Information System-352.Old Course – Taxation in Nepal-312/ Financial Markets & Institutions-322/Distribution Management-332/Foundation of Industrial Relational-342/Productivity & Operation Mgmt-352.
2077/11/16Mgt.217 Business Environment & StrategyNew Course-Auditing-313/Fundamental of Investment -323 /Fundamental of Selling-333/Fundamental of Strategic Mgmt-343/ Productivity Management-353/Old Course- Auditing-313/Investment Analysis-323/Fundamentals of selling-333/Introduce to Human Resource Dev-343/Introd. to Mgt.Inf.System-353  
2077/11/18Mgt.219- Organizational Behavior.New Course –Accounting for Financial Institutions-314/ Banking & Insurance-324/ Fundamental of Services  Marketing-334/Management of Industrial Realations-344. / Operations Research-354.Old Course –Accounting for Financial Institutions-316
2077/11/20Mgt.218- Taxation & AuditingNew Course – Sectorial Area-Tourism Management-401/ Rural Development & Corporative Mgmt-402/Hotel Management-403/ Entrepreneurship & Small Business Mgmt-404/Transport Management-405/Project Management-406/Foreign Trade &Transit Mgmt-407.Old Course-Banking Insurance-407/Foreign Trade & Transit Mgt-408

 3 Yrs B.A.  3rd Year                              परीक्षा समय दिवा  १२ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म ।

DateSubjects/Code No.
2077/10/27B.S-304,314/Geo-304,314/Hist-304,314/ Linguistic-304, 314/ NeHc-.304, 314 / FS-311,321/ Acting /Directing/Editing / DSW / MPP/ Audio
2077/10/28Eng-304,314/Hindi-304,314/ Mai-304,314/ Nep-304,314/ NB-304,314/ Sans-304,314/ FS-313,323/ Acting/ Directing /Editing/DSW / MPP/ Audio
2077/10/29( Tabala  Mus ) -325 /Math.-334/335/336/TABALA-506
2077/11/01Phil.-304,314/  Soc Work-304, 314/ FS.314,324/Acting/ Directing/Editing/ DSW/MPP/ Audio/ Socio./Anthro-304,314/So.404/AN-314,Social Service-303,314
2077/11/02Math-331/ Stat- 331/ / Pol.Sc-304,314/ H.SC-304, 314
2077/11/03Psy-304, 314/ Dan-304,314/  JMC-304, 314/ Mus-304,314, 320/Pop- Std-304,314/ R.D-304/314/ FS-312,322/Acting/ Directing/Editing/MPP / Audio/ Economics-304, 314/Rur-304,314
2077/11/05B.S-305,315/ Geo-305, 315/ Hist-305, 315/ Linguistic-305,315/ NeHca-305,315
2077/11/06Eng- 305,315/ Hindi-305,315/ Mai-305, 315/ Nep-305, 315/ Sans-305 315/ NB-305, 315
2077/11/07Phil-305,315/ Soc. Work -305,315/  Socio./Anthro-305,315/Social Service-305,315/ So-405/AN-315.
2077/11/09Dance-305, 315/JMC- 305,315/ Mus- 305,315, Music- 305,321/Pop. Std.305- 315/ R.D. 305-315/ Psy-305,315/Eco-.305,315/  Tech. Th  (Painting) -502,322/TECH.TH (Sculpture)-502/Rur-315
2077/11/10H.Sc- 305,315/ Pol-Sc.305, 315/Math-332/Stat-332
2077/11/12Functional Paper -306,316/So- 406/Rd-316
2077/11/13Math-333.Hist.of arts-321,322,501


यसै कार्यक्रमानुसार ३/४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा दिनुपर्ने केही विद्यार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेको भन्ने  वुझिन आएकोले त्यस्ता क्याम्पसका परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि नै दोव्वर दस्तुर सहित २०७७ माघ ०५ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भराई क्याम्पसहरुले २०७७ माघ ०७ गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा आवेदन फारम सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा वुझाइ सक्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।प्राइभेट परीक्षाथीहरुको हकमा २०७७ माघ ०४ र ०५ गतेका दिन सम्वन्धित प.नि.का.मा आवेदन फारम भर्न सूचित गरिन्छ ।